Arpa Fiyatları0.00
%0

0.00
%0

Arpa ELÜS’leri, “Yerli Arpa” ve “İthal Arpa” olmak üzere olmak üzere 2 farklı tipte, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasasında işlem görebilmektedir.

Arpa ELÜS işlem fiyatları; TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinden “Arpa Endeksi” ve “Hububat Endeksi” içerisinde temsil edilmektedir.

Arpa Fiyatı

Arpa dahil TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin grafiklerine ve veri setine erişmek için lütfen tıklayınız.

Arpa Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Tarım ürünlerinin üretim ve pazarlamasında ürün fiyatları ve fiyatların bağlı olduğu faktörler en önemli konular arasındadır. Tarım ürünlerinin fiyatları; üretimin sürdürülebilirliğini, çiftçilerin gelirlerini, tüketicilerin ise gıda harcamalarını etkiler.

Tarım ürünlerinden Arpa çoğunlukla hayvan yemi olarak kullanılmakta ve buğdaydan sonra ekimi en çok yapılan üründür. Hayvancılık açısından stratejik bir ürün olarak hem üretimi hem de fiyatlaması kapsamlı politika ve programlara konu edilir.

Arpa da diğer tarım ürünleri gibi farklı pazarlarda, farklı fiyatlarla el değiştirmektedir. Fiyat analizleri ile kaliteye bağlı fiyat değişmeleri ve hükümet programlarının fiyat üzerindeki etkileri bulunmaktadır. Pazarlarda, satıcı ve alıcılar arasındaki ilişkiler; bir seri fiyat, alım ve satım şartlarının ortaya çıkmasına yol açar ve arz ve talep şartları altında denge fiyatı oluşur. Arz ve talep şartları mevsimlere bağlı olarak değişmekte ve bu da fiyatlara yansımaktadır. Ayrıca, depolama masrafları fiyatları etkilemektedir. Ürünlerin standardizasyonu ve derecelendirmenin tüketicilere sağlayacağı yararlar, ürün kalitesi ile fiyat arasındaki ilişki bulunmaktadır.

Gıda güvenliği ve iklim değişikliği konuları dikkate alınarak arpanın gıda güvenliği hususunda oynadığı rol ve iklim değişikliğinin olası sonuçları sebebi ile düzenleyici otoriteler de arpa alımları veya fiyat düzenlemeleri yolu ile arpa piyasasında fiyat oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde ticaretinde düzenleyici rol Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yerine getirilmektedir.

Serbest rekabetçi piyasa koşulları altında “Arpa” fiyatlarının belirlenmesi için temel unsurlar şu şekilde sayılabilir.

1. Fiyat değişimleri arz tarafında aşağıdaki faktörlerden etkilenir.

Olağan fiyat eğilimleri: Ülkenin mevcut ekonomik koşulları ile paralel bir fiyat seyri izlenir.

Üretim Maliyeti

    • Depolama, hasat döneminden sonra da ürünün tüketilebilmesi için kaynakları kullanarak tüketimin zamanını daha uzuna yayar. Depolama, harcadığı bu kaynaklardan dolayı masraf oluşturur. Depolama beraberinde belirli başlı gereklilikler ortaya çıkarır (ambarlar, soğuk hava depoları, tanklar, silolar vb.).
    • Nakliye de üretim maliyetini etkileyen bir başka etmendir. Nakliye vasıtalarının ucuzluğu, ürünü taşıdığı mesafe ile orantılıdır. Karayolu, demiryolu, denizyolu gibi nakliye yollarının mesafesine bağlı olmayan sabit masraf biçimleri de vardır (yükleme, boşaltma, idari masraflar vb.). Bu sebepten dolayı ürün fiyatlarında nakliye masrafları da etkili olmaktadır.
    • Hem nakliyenin hem de depolamanın ortaya çıkarttığı bu maliyet ise fiyatı etkiler.

Mevsimsellik

    • Arpanın hasat sezonu başlangıcı olan Haziran ayından itibaren sezon boyunca pazardaki arz miktarı fazla olacağından fiyatlar düşme eğilimi gösterebilir.
    • Arpa depolarının boşaltılması gerektiği dönemlerde, hızlı bir stokların eritilmesi gerektiğinden fiyatların düşme eğilimi göstermesi beklenir.

Satışının Yapıldığı Pazar

    • Ürünün yetiştirildiği yerlerdeki pazarda satılması fiyatın nispeten düşük olmasını beraberinde getirir.
    • Ürünün yetiştirildiği yerden daha uzak bir konumda satışının olması durumunda nakliye masrafları nedeniyle maliyet artacağından fiyatın yukarı yönlü etkilenmesi beklenir.

Kamu Düzenlemeleri

    • Gıda güvenliği ve iklim değişikliği konuları dikkate alınarak arpanın gıda güvenliği hususunda oynadığı rol ve iklim değişikliğinin olası sonuçları sebebi ile düzenleyici otoriteler de arpa alımları veya fiyat düzenlemeleri yolu ile arpa piyasasında fiyat oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde ticaretinde düzenleyici rol Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yerine getirilmektedir.
    • Hasat dönemlerine paralel olarak Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hububat ürünlerinde alım fiyatları açıklanmaktadır. Aynı kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi hasat dönemlerinden sonra ürünlerin tüketim aşamasında satış işlemleri de gerçekleştirerek üreticilere ürün de sağlayabilmektedir.
    • Üretime verilen prim ve destekler ile destekleme alımları fiyatların tüketiciler için azalmasına, üreticiler için maliyetin azaltılmasına yardımcı olur.
    • Ürün tüketim ve ihracat desteği üretim fazlalıklarını eriteceğinden fiyatların düşmesini sınırlandırırken, uluslararası ticaretteki gümrük vergilendirmesi ve diğer ithalat limitleri iç pazardaki arzı yükselteceğinden fiyatların azalmasına ya da yatay kalmasına yol açabilir.
    • Üretimine verilen prim ve destekler ile destekleme alımları fiyatların tüketiciler için azalmasına, üreticiler için maliyetin azaltılmasına yardımcı olur.
    • Üretim sınırlandırması, üretime prim ya da destek verilmemesi fiyatı etkiler.
    • Arpa gibi temel gıdaların kabul edilebilir seviyeden yukarı hareketini durdurmak amacıyla, kamu tarafından ürünün maksimum seviyesi belirlenerek fiyatın yukarı gitmesini sınırlama yoluna gidilebilir.

Üreticilerin Kar Beklentisi

    • Üretici gelecekte üründen beklediği kar ile doğru orantılı olarak piyasaya o ürünü arz eder. Arpa ürününün gelecek fiyat beklentileri eğer düşükse, üretici arpa üretmekten uzak durabilir. Arzın azalması ise fiyatların yukarı çıkmasına sebep olur.

Fiziki Koşullar

    • Arpa ürünü soğuk ve sıcaklığı fazla olmayan, nispi nemi yüksek olan yerlerde daha verimli gelişmektedir. Bu fiziki koşulların sağlanamadığı meteorolojik koşulların gerçekleştiği durumlarda arpa arzı azalır. Bu da fiyatların yukarı yönlü hareketine neden olur.
    • Kıtlık ve kuraklık dönemlerinde arzın azalması fiyatların yukarı yönlü hareketini getirir.

Teknolojik Koşullar

    • Teknolojik gelişmelerle birlikte üretimde hız kazanılması arzın da artmasını etkiler. Arpa kullanımı üzerine iş geliştiren makineler ve fabrikalar, teknolojik gelişmelerle birlikte daha fazla ürünü daha hızlıca piyasa sunulmasını sağlar. Bu durum pazardaki arpa arzının artmasına, dolayısıyla fiyatların düşmesine etki eder.

Üretici Sayısı

    • Arz miktarı, üretici sayısının artması ile doğru orantılı şekilde artmaktadır. Bir ürünün üretici sayısının azalması o üründeki arzın azalması, dolayısıyla fiyatın artması ile sonuçlanır.

2. Fiyat değişimleri, talep tarafında ise aşağıdaki faktörlerden etkilenir.

İlgili malın fiyatı

   • Arpa ürünün yem sanayisindeki ikame malı olarak mısır silajı, soya küspesi ve kanola küspesi sayılabilir. Yem olarak arpa yerine kullanılabilecek bu malların fiyatının yükselmesi halinde büyükbaş hayvancılık alanında nispeten ucuz olan arpaya olan talebin artması, bu nedenle belirli bir süre içerisinde arpa fiyatının artması beklenir.

Nüfus artışı

   • Demografik dağılım ve nüfus, talebi doğru orantılı etkilemektedir. Nüfus arttıkça (göç, artan doğum oranları vb.), ürünün talebi de artar. Talebin artması ile fiyat yukarı yönlü etkilenir. Nüfusun azalması ile ürüne olan talep de doğru orantılı azalır. Talebin azalması ile fiyat aşağı yönlü etkilenir.

Gelecekteki fiyat beklentileri

   • Arpa fiyatının gelecek dönemde artmasının beklenmesi durumunda nispeten ucuz kalacağı düşünülen bugünden talep artışına yol açar. Talep artışında fiyatların yukarı yönlü seyretmesi beklenir.

Ürünün Standartlaştırılmış Olması

   • Arpa ürün standartlarının oluşturulması üretim ve fiyat etkinliğini artırır, buna bağlı olarak talebin artmasına neden olur. Aynı arz miktarına ilişkin talep artışı fiyatların yukarı yönlü hareketine yol açar.

Mevsimsellik

   • Yılın arpa ihtiyacının arttığı dönemlerde talebin fazla olması ile fiyatlar artma eğilimi gösterir.

TÜRİB ELÜS Piyasasında Arpa Fiyat Oluşumu Nasıl Gerçekleşir?

Borsa, çok fiyat sürekli müzayede yöntemine göre ELÜS Piyasası Normal Seansında arz ve talebe göre gerçekleşen işlemler üzerinden oluşan miktar ağırlıklı ortalama fiyatları (AOF) hesaplanır ve bu fiyatlar her gün Borsamız internet sitesinde yayımlanan Günlük Bülten’de kamuoyuyla paylaşılır.

Arpa, Ticaret Bakanlığının belirlediği ürünlerin kalite kriterlerine göre tasnif edilen sınıflarda (Yerli ve ithal ayrımında Arpa grubu altındaki alt sınıflarda) ayrı sıralarda işlem görmektedir. Bu nedenle ürün sınıfına göre kalite kriterleri, teslim noktaları vb. dikkate alınarak alıcılar ve satıcılar emir fiyatlarını belirleyebilirler.

Borsa ELÜS Piyasası İşlem Sistemine gönderilmiş olan emirlerin sürekli bir şekilde fiyat ve zaman önceliği kurallarına uygun olarak farklı fiyatlardan eşleştirilmesi yöntemine, Çok Fiyat Sürekli Müzayede Yöntemi denir. Bu yöntemde emir sisteme iletildiği anda karşı taraftaki emirler karşılaştırılmakta ve fiyat ve zaman önceliğine göre işlemler gerçekleşmektedir. Emirlerin işlem görme sıralamasında ilk önce fiyat, fiyatın aynı olması durumunda ise zaman önceliğine bakılmaktadır.

  • Fiyat Önceliği; düşük fiyatlı satış emirlerinin, yüksek fiyatlı satış emirlerinden; yüksek fiyatlı alım emirlerinin, düşük fiyatlı alım emirlerinden önce işlem görmesini sağlayan öncelik kuralıdır.
  • Zaman Önceliği; girilen emirlerde fiyat eşitliği olması halinde, Sisteme zaman açısından daha önce kaydedilen emrin daha önce işlem görmesini sağlayan öncelik kuralıdır.

Borsa bir ürün sırasında (ISIN) bir seansta gerçekleşecek fiyat değişim sınırını (marj) belirleyebilir. Bu durumda bir seansta verilebilecek emirlerin fiyatı bu sınır içerisinde verilmek durumundadır.

Arpa Fiyatları Hakkında

Arpa Fiyatları Nasıl Belirleniyor?✅TÜRİB’e iletilen alım ve satım emirleri çok fiyat sürekli müzayede yöntemine göre eşleştirilerek işlem fiyatları belirlenmektedir.
Arpa Çeşitleri Nelerdir?✅Arpa ELÜS işlem fiyatları; TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinden “Arpa Endeksi” ve “Hububat Endeksi” içerisinde temsil edilmektedir.

ELÜS Piyasasında işlem gören ürünler için tıklayınız.

Tarımsal Ürünün Serüveni infografiği için tıklayınız.

Tarımsal Ürünlerin tarladan Lisanslı Depoya uzanan yolculuğu infografiği için tıklayınız.

Tarımsal Ürünlerin Lisanslı Depodan TÜRİB’e uzanan yolculuğu infografiği için tıklayınız.

ELÜS Piyasası hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Ürün İhtisas Borsacılığı ile ilgili sıkça sorulan soruların cevapları için tıklayınız.