Mısır Fiyatları0.00
%0

0.00
%0

Mısır ELÜS’leri, “Yerli Mısır”, “İthal Mısır” ve Cin Mısır” olmak üzere 3 farklı tipte ELÜS Piyasasında işlem görebilmektedir.

Mısır Fiyatı

Mısır dahil TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin grafiklerine ve veri setine erişmek için lütfen tıklayınız.

Mısır Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Tarım ürünlerinin üretim ve pazarlamasında ürün fiyatları ve fiyatların bağlı olduğu faktörler en önemli konular arasındadır. Tarım ürünlerinin fiyatları; üretimin sürdürülebilirliğini, çiftçilerin gelirlerini, tüketicilerin ise gıda harcamalarını etkiler.

Tarım ürünlerinden Mısır temel besin kaynağı olarak stratejik öneme sahip olup üretim açısından ilk sırada yer almaktadır. Ekim alanı nedeniyle de stratejik bir ürün olarak hem üretimi hem de fiyatlaması kapsamlı politika ve programlara konu edilir.

Mısır da diğer tarım ürünleri gibi farklı pazarlarda, farklı fiyatlarla el değiştirmektedir. Fiyat analizleri ile kaliteye bağlı fiyat değişmeleri ve hükümet programlarının fiyat üzerindeki etkileri bulunmaktadır. Pazarlarda, satıcı ve alıcılar arasındaki ilişkiler; bir seri fiyat, alım ve satım şartlarının ortaya çıkmasına yol açar ve arz ve talep şartları altında denge fiyatı oluşur. Arz ve talep şartları mevsimlere bağlı olarak değişmekte ve bu da fiyatlara yansımaktadır. Ayrıca, depolama masrafları fiyatları etkilemektedir. Ürünlerin standardizasyonu ve derecelendirmenin tüketicilere sağlayacağı yararlar, ürün kalitesi ile fiyat arasındaki ilişki bulunmaktadır.

Gıda güvenliği ve iklim değişikliği konuları dikkate alınarak mısırın gıda güvenliği hususunda oynadığı rol ve iklim değişikliğinin olası sonuçları sebebi ile düzenleyici otoriteler de mısır alımları veya fiyat düzenlemeleri yolu ile mısır piyasasında fiyat oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde ticaretinde düzenleyici rol Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yerine getirilmektedir.

Serbest rekabetçi piyasa koşulları altında “Mısır” fiyatlarının belirlenmesi için temel unsurlar şu şekilde sayılabilir.

1. Fiyat değişimleri arz tarafında aşağıdaki faktörlerden etkilenir.

Olağan fiyat eğilimleri: Ülkenin mevcut ekonomik koşulları ile paralel bir fiyat seyri izlenir.

Üretim Maliyeti

    • Depolama, hasat döneminden sonra da ürünün tüketilebilmesi için kaynakları kullanarak tüketimin zamanını daha uzuna yayar. Depolama, harcadığı bu kaynaklardan dolayı masraf oluşturur. Depolama beraberinde belirli başlı gereklilikler ortaya çıkarır (ambarlar, soğuk hava depoları, tanklar, silolar vb.).
    • Nakliye de üretim maliyetini etkileyen bir başka etmendir. Nakliye vasıtalarının ucuzluğu, ürünü taşıdığı mesafe ile orantılıdır. Karayolu, demiryolu, denizyolu gibi nakliye yollarının mesafesine bağlı olmayan sabit masraf biçimleri de vardır (yükleme, boşaltma, idari masraflar vb.). Bu sebepten dolayı ürün fiyatlarında nakliye masrafları da etkili olmaktadır.
    • Hem nakliyenin hem de depolamanın ortaya çıkarttığı bu maliyet ise fiyatı yukarı yönlü etkiler.

Mevsimsellik

    • Mısırın hasat sezonu başlangıcı olan Ağustos ayından itibaren sezon boyunca pazardaki arz miktarı fazla olacağından fiyatlar düşme eğilimi gösterebilir.
    • Mısır depolarının boşaltılması gerektiği dönemlerde, hızlı bir stokların eritilmesi gerektiğinden mısır fiyatlarının düşme eğilimi göstermesi beklenir.

Satışının Yapıldığı Pazar

    • Ürünün yetiştirildiği yerlerdeki pazarda satılması fiyatın nispeten düşük olmasını beraberinde getirir.
    • Ürünün yetiştirildiği yerden daha uzak bir konumda satışının olması durumunda nakliye masrafları nedeniyle maliyet artacağından mısır fiyatının yukarı yönlü etkilenmesi beklenir.

Kamu Düzenlemeleri

    • Gıda güvenliği ve iklim değişikliği konuları dikkate alınarak mısırın gıda güvenliği hususunda oynadığı rol ve iklim değişikliğinin olası sonuçları sebebi ile düzenleyici otoriteler de mısır alımları veya fiyat düzenlemeleri yolu ile mısır piyasasında fiyat oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde ticaretinde düzenleyici rol Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yerine getirilmektedir.
    • Hasat dönemlerine paralel olarak Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hububat ürünlerinde alım fiyatları açıklanmaktadır. Aynı kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi hasat dönemlerinden sonra ürünlerin tüketim aşamasında satış işlemleri de gerçekleştirerek üreticilere ürün de sağlayabilmektedir.
    • Üretime verilen prim ve destekler ile destekleme alımları fiyatların tüketiciler için azalmasına, üreticiler için maliyetin azaltılmasına yardımcı olur.
    • Ürün tüketim ve ihracat desteği üretim fazlalıklarını eriteceğinden fiyatların düşmesini sınırlandırırken, uluslararası ticaretteki gümrük vergilendirmesi ve diğer ithalat limitleri iç pazardaki arzı yükselteceğinden fiyatların azalmasına ya da yatay kalmasına yol açabilir.
    • Üretimine verilen prim ve destekler ile destekleme alımları fiyatların tüketiciler için azalmasına, üreticiler için maliyetin azaltılmasına yardımcı olur.
    • Üretim sınırlandırması, üretime prim ya da destek verilmemesi fiyatı etkiler.
    • Mısır gibi temel gıdaların kabul edilebilir seviyeden yukarı hareketini durdurmak amacıyla, kamu tarafından ürünün maksimum seviyesi belirlenerek fiyatın yukarı gitmesini sınırlama yoluna gidilebilir.

Üreticilerin Kar Beklentisi

    • Üretici gelecekte üründen beklediği kar ile doğru orantılı olarak piyasaya o ürünü arz eder. Mısır ürününün gelecek fiyat beklentileri eğer düşükse, üretici üretmekten uzak durabilir. Arzın azalması ise fiyatların yukarı çıkmasına sebep olur.

Fiziki Koşullar

    • Mısır, nispeten sıcak iklimlerde yetişen bir tahıldır. Sıcaklığın 9-10 derece arası olmasıyla çimlenmeye başlamaktadır. Çimlenmenin uygun sıcaklığı ise 18 derecenin üzerindedir. 25-30 derece arası ise mısırın yetişmesi için en uygun sıcaklık aralığıdır.
    • Mısır farklı tiplerdeki topraklarda yetişebilmektedir. Havalanması, drenajı iyi olan, toprağı ise sıcak olan, bitki besin maddesi ve organik madde oranı yüksek olan bölgelerde daha fazla verim sağlamaktadır.
    • Bu fiziki koşulların sağlanamadığı meteorolojik koşulların gerçekleşmesi durumunda mısır arzı azalır. Bu da fiyatların yukarı yönlü hareketine neden olur.
    • Kıtlık ve kuraklık dönemlerinde arzın azalması mısır fiyatlarının yukarı yönlü hareketini getirir.

Teknolojik Koşullar

    • Teknolojik gelişmelerle birlikte üretimde hız kazanılması arzın da artmasını etkiler. Mısır kullanımı üzerine iş geliştiren makineler ve fabrikalar, teknolojik gelişmelerle birlikte daha fazla ürünü daha hızlıca piyasa sunulmasını sağlar. Bu durum pazardaki mısır arzının artmasına, dolayısıyla fiyatların düşmesine etki eder.

Üretici Sayısı

    • Arz miktarı, üretici sayısının artması ile doğru orantılı şekilde artmaktadır. Bir ürünün üretici sayısının azalması o üründeki arzın azalması, dolayısıyla fiyatın artması ile sonuçlanır.

2. Fiyat değişimleri, talep tarafında ise aşağıdaki faktörlerden etkilenir.

İlgili malın fiyatı

    • Yem ve gıda sektöründe Mısır ürünün ikame malı olarak buğday, tritikale ve çeltik sayılabilir. Yağ sektöründe ise ayçekirdeği tohumu, kanola, aspir, soya ve palm yağı mısır yerine kullanılabilecek ürünlerdir. Bu ürünlerin fiyatının yükselmesi halinde mısıra olan talebin artması, dolayısıyla belirli bir süre içerisinde mısır fiyatının artması beklenir.

Nüfus artışı

    • Demografik dağılım ve nüfus, talebi doğru orantılı etkilemektedir. Nüfus arttıkça (göç, artan doğum oranları vb.), ürünün talebi de artar. Talebin artması ile fiyat yukarı yönlü etkilenir. Nüfusun azalması ile ürüne olan talep de doğru orantılı azalır. Talebin azalması ile fiyat aşağı yönlü etkilenir.

Gelecekteki fiyat beklentileri

    • Mısır fiyatının gelecek dönemde artmasının beklenmesi durumunda nispeten ucuz kalacağı düşünülen bugünden talep artışına yol açar. Talep artışında fiyatların yukarı yönlü seyretmesi beklenir.

Ürünün Standartlaştırılmış Olması

    • Mısır ürün standartlarının oluşturulması üretim ve fiyat etkinliğini artırır, buna bağlı olarak talebin artmasına neden olur. Aynı arz miktarına ilişkin talep artışı fiyatların yukarı yönlü hareketine yol açar.

Mevsimsellik

    • Yılın mısır ihtiyacının arttığı dönemlerde talebin fazla olması ile fiyatlar artma eğilimi gösterir.

TÜRİB ELÜS Piyasasında Mısır Fiyat Oluşumu Nasıl Gerçekleşir?

Borsa, çok fiyat sürekli müzayede yöntemine göre ELÜS Piyasası Normal Seansında arz ve talebe göre gerçekleşen işlemler üzerinden oluşan miktar ağırlıklı ortalama fiyatları (AOF) hesaplanır ve bu fiyatlar her gün Borsamız internet sitesinde yayımlanan Günlük Bülten’de kamuoyuyla paylaşılır.

Mısır, Ticaret Bakanlığının belirlediği ürünlerin kalite kriterlerine göre tasnif edilen sınıflarda (Yerli ve ithal ayrımında Mısır ve Cin Mısır grubu altındaki alt sınıflarda) ayrı sıralarda işlem görmektedir. Bu nedenle ürün sınıfına göre kalite kriterleri, teslim noktaları vb. dikkate alınarak alıcılar ve satıcılar emir fiyatlarını belirleyebilirler.

Borsa ELÜS Piyasası İşlem Sistemine gönderilmiş olan emirlerin sürekli bir şekilde fiyat ve zaman önceliği kurallarına uygun olarak farklı fiyatlardan eşleştirilmesi yöntemine, Çok Fiyat Sürekli Müzayede Yöntemi denir. Bu yöntemde emir sisteme iletildiği anda karşı taraftaki emirler karşılaştırılmakta ve fiyat ve zaman önceliğine göre işlemler gerçekleşmektedir. Emirlerin işlem görme sıralamasında ilk önce fiyat, fiyatın aynı olması durumunda ise zaman önceliğine bakılmaktadır.

  • Fiyat Önceliği; düşük fiyatlı satış emirlerinin, yüksek fiyatlı satış emirlerinden; yüksek fiyatlı alım emirlerinin, düşük fiyatlı alım emirlerinden önce işlem görmesini sağlayan öncelik kuralıdır.
  • Zaman Önceliği; girilen emirlerde fiyat eşitliği olması halinde, Sisteme zaman açısından daha önce kaydedilen emrin daha önce işlem görmesini sağlayan öncelik kuralıdır.

Borsa bir ürün sırasında (ISIN) bir seansta gerçekleşecek fiyat değişim sınırını (marj) belirleyebilir. Bu durumda bir seansta verilebilecek emirlerin fiyatı bu sınır içerisinde verilmek durumundadır.

Mısır Fiyatı Hakkında

Mısır Fiyatları Nasıl Belirleniyor? ✅TÜRİB’e iletilen alım ve satım emirleri çok fiyat sürekli müzayede yöntemine göre eşleştirilerek işlem fiyatları belirlenmektedir.
Mısır Çeşitleri Nelerdir? ✅Mısır ELÜS’leri, “Yerli Mısır”, “İthal Mısır” ve Cin Mısır” olmak üzere 3 farklı tipte ELÜS Piyasasında işlem görebilmektedir.

ELÜS Piyasasında işlem gören ürünler için tıklayınız.

Tarımsal Ürünün Serüveni infografiği için tıklayınız.

Tarımsal Ürünlerin tarladan Lisanslı Depoya uzanan yolculuğu infografiği için tıklayınız.

Tarımsal Ürünlerin Lisanslı Depodan TÜRİB’e uzanan yolculuğu infografiği için tıklayınız.

ELÜS Piyasası hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Ürün İhtisas Borsacılığı ile ilgili sıkça sorulan soruların cevapları için tıklayınız.