(Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 422656)

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Yönetim Kurulundan 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 14.00’te “Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 252 TOBB Sosyal Tesisleri Çankaya/ANKARA” adresinde toplanacak olup toplantı çağrısı 29.05.2023 tarih ve 10840 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 266 ncı ve devamı sayfalarında ilan edilmiştir.

Finansal tablolar, 2022 faaliyet yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, ihtiyari olarak hazırlatılan finansal tabloların iç denetimine ilişkin bağımsız denetleme raporu ve ilgili diğer belgeler, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:252 TOBB Kuleleri C Blok Kat: 19 Çankaya/ANKARA adresindeki Şirket merkezinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Pay sahiplerimiz, Şirketimiz 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabileceklerdir.

Tüzel kişi pay sahiplerimiz fiziki ortamdaki genel kurul toplantısında, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını tevsik eden noter tasdikli imza sirkülerini veya ekteki örneğe uygun olarak hazırlanan ve noter tarafından tasdik edilmiş vekâletnameyi ibraz eden gerçek kişiler tarafından temsil olunur, noter tasdiki bulunmayan vekâletnameler geçerli kabul edilemeyecektir. Ayrıca, temsilcilerin hazır bulunanlar listesini imzalayabilmeleri için kimliklerini veya kimlik yerine geçebilecek resmi bir belgeyi ibraz etmesi zorunludur.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantı gündemini içeren toplantı daveti, mevzuat ve esas sözleşmeye uygun şekilde Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve internet sitesinde ilan edilerek pay sahiplerine bildirilecektir.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu Adına

Yönetim Kurulu Başkanı

Sarp KALKAN

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş.

2022 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
 2. Hazır bulunanlar listesinin ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’nın yetkilendirilmesi, Toplantı Başkanlığı’nca gündemin okunması,
 3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
 4. Şirket’in 2022 yılına ait finansal tablolarının iç denetimine ilişkin ihtiyari olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’ye hazırlatılan iç denetim raporunun okunması,
 5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 6. Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,
 7. 02.2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle deprem bölgelerindeki ihtiyaç ve gereksinimler doğrultusunda ayni ve nakdi bağış ve yardımlarda bulunulması hususunun görüşülmesi,
 8. 2022 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu’nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 9. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne sağlanacak mali hakların görüşülmesi,
 10. Şirket’in 2023 yılına ait finansal tablolarının ihtiyari bağımsız denetiminin yaptırılabilmesini teminen Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi,
 11. 08.2017 tarihli ve 30150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 32 nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı bütçe önerisinin müzakeresi ve tasdiki,
 12. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamında izin verilmesi, 
 13. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Adına

Yönetim Kurulu Başkanı

Sarp KALKAN

VEKÂLETNAME

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi’nin 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak olan 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, sahibi olduğumuz ………………………………………………………………TL toplam değerde paya ilişkin olarak bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………… TC Kimlik numaralı ………………………………………………………………………….’yı vekil tayin ediyoruz.[1]

VEKÂLET VEREN

      (Kuruluş/Şirket/Ticaret Borsası Unvanı)

 

………………………………………………………

Adına

(Vekalet Vereni Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin Adı Soyadı)

 

………………………………………………………

(Tarih ve İmza)

 

………………………………………………………

[1] Önemle belirtmek gerekir ki, 2020 yılında mevzuatta yapılan değişiklikle birlikte, söz konusu vekaletnamenin noter tasdikli olması zorunlu hale getirilmiş olup, Türkiye genelindeki tüm Noterliklerde, işbu vekâletname metni ibraz edilerek tesdik ettirilmesi mümkündür.

TÜRİB Hakkında

2018 yılının Haziran ayında kurulan TÜRİB; lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktadır.  TÜRİB, tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin dijitalleşmesi, elektronik ürün senetlerinin yaygınlaştırılması, sözleşmeli tarımın gelişmesi, lisanslı depoculuk gibi alanlarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer paydaşlar ile iş birliğini sürdürmektedir.